Pasta Dish • jsh017

Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com
Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com
Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com
Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com
Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com
Joey Sheehan, Pasta Dish, In Tandem Gallery www.intandemgallery.com

Pasta Dish • jsh017

45.00

Height: 2 - Length: 9 Width: 9
Ash Glaze

Add To Cart